ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι προς ενημέρωση σας

Η Κυβέρνηση   κατέβασε για διαβούλευση το Νομοσχέδιο που πρόκειται να περάσει άμεσα και μας αφορά κυρίως στο κομμάτι των Νέων Προσλήψεων και στο Τιμολόγιο Προσωπικού.Η Κυβέρνηση άρχισε να δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Οι πράξεις του Υπουργού κ. Χατζηδάκη βρίσκονται  σε πλήρη  αντίθεση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού “περί νέων καλών θέσεων εργασίας και καλά αμειβόμενων”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΔΕΗ ΑΕ

Άρθρο 3

Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου

1.  Οι  προσλήψεις  πάσης  φύσεως  προσωπικού  της  ΔΕΗ  Α.Ε.  με  συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων που  εγκρίνεται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  εισήγηση  της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τη ΔΕΗ ΑΕ και δημοσιεύεται σε κάθε περίπτωση στην ιστοσελίδα της, με την οποία καθορίζονται:

α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί.

β)  Τα  απαιτούμενα  κατά  κατηγορία/ειδικότητα  τυπικά  και  ουσιαστικά προσόντα.

γ) Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους.

δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους.

ε) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους.

στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων και σύνταξης των πινάκων   κατάταξης,   τα   αρμόδια   όργανα,   η   διαδικασία   ελέγχου   της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

2.  Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.. Η Επιτροπή   συντάσσει   προσωρινούς   πίνακες   κατάταξης,   τους   οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ. Η Επιτροπή που έχει την ευθύνη της κατάρτισης των πινάκων εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο ΑΣΕΠ για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του.     Το   ΑΣΕΠ,   αφού   ελέγξει   τη   νομιμότητα   του   οριστικού   πίνακα προσληπτέων, σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στη ΔΕΗ Α.Ε. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, τεκμαίρεται η έγκριση από το ΑΣΕΠ του οριστικού πίνακα προσληπτέων.

3.  Οι   συμβάσεις   αορίστου   χρόνου   που   καταρτίζονται   σύμφωνα   με   τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος διέπονται από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα και από τις διατάξεις της προκήρυξης, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή από

οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή συμφωνία, ρύθμιση ή συνήθεια, ιδίως ως

προς τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανομένων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους  όρους  και  τη  διαδικασία  των  απολύσεων.  Ειδικότερα,  συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων που συνάπτονται μετά την   έναρξη   ισχύος   του   παρόντος   σύμφωνα   με   τις   προηγούμενες

παραγράφους, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

Η πλήρωση θέσεων προσωπικού στη ΔΕΗ ΑΕ εξαιρείται από τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (Α 40), των παρ. 20 α, 21 και 22 του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 (Α 54), των παρ. 8,

9 και 10 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 (Α 66), της παρ. 10 του άρθρου 1

του Ν. 4038/2012 (Α 14) και της παρ. 20 του άρθρου 14 του Ν. 2266/1994 (Α

218), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 2839/2000 (Α 196).

Άρθρο 4

Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου

1. H πλήρωση οργανικών θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών γίνεται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης και οι αμοιβές των στελεχών εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων. Στη διαδικασία δύναται να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης από προσωπικό της εταιρείας, οι αμοιβές της παρούσας παραγράφου δεν διατηρούνται μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Ειδικά οι θέσεις Βοηθών Διευθυντών που δύνανται να καλύπτονται κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό 20% του συνόλου  των  σήμερα  υπηρετούντων  διευθυντικών  στελεχών  της  ίδια βαθμίδας.

2.  Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4354/2015 (A΄176) δεν έχει εφαρμογή στις αμοιβές των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της εταιρείας που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος.

3.  Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 1, οι προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της ΔΕΗ Α.Ε. γίνεται για κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχιακών αναγκών με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες σε συνολικό

χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες.

4.  Στη ΔΕΗ Α.Ε. παύει να ισχύει και να εφαρμόζεται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί προσλήψεων προσωπικού, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την εξαίρεση της παρ. 7 του άρθρου 6 ν. 2244/1994 (Α΄ 168).

5.  Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2244/1994 και των παρ. 2 και 3, του άρθρου 9 του ν. 2941/2001 (Α΄201).

Άρθρο 5

Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών

1.  Στη ΔΕΗ Α.Ε. συνιστάται και συγκροτείται Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων με μετασχηματισμό της υφιστάμενης Επιτροπής Αμοιβών. Η Επιτροπή αποτελείται  από  τρία  (3)  μη  εκτελεστικά  μέλη  του  ΔΣ  της  εταιρείας, ανεξάρτητα από αυτήν, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α΄

110). Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά,

παύει δε με την καθ’οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους ΔΣ.

2.  Έργο της Επιτροπής είναι:

(α) η εισήγηση προς στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της πολιτικής προσλήψεων προσωπικού αορίστου χρόνου της εταιρείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού της Προγράμματος.

(β) η εισήγηση προς στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της διαδικασίας πρόσληψης των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Βοηθών Διευθυντών της εταιρείας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος

(γ) η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση από τη Γενική

Συνέλευση της πολιτικής αμοιβών:

i) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και

ii) των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Βοηθών Διευθυντών, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 1 και 4 παρ. 2 του παρόντος.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθορίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά θέματα   συγκρότησης,   καθεστώτος   των   μελών,   ασυμβιβάστων   και κωλυμάτων, σύγκλησης, διεξαγωγής συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

Άρθρο 6

Προγράμματα εθελουσίας εξόδου προσωπικού

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να εφαρμόζονται στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού με επιβάρυνση της εταιρείας    και    με    βάση   καθορισμένα   κριτήρια,    ιδίως    για    συγκεκριμένες

κατηγορίες/ειδικότητες ή για συγκεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες. Με τις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος του οικονομικού κινήτρου που θα καταβάλλεται για την οικειοθελή αποχώρηση του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την οικονομική κατάσταση της εταιρείας,  το  πλήθος  των ωφελουμένων και  τα  χαρακτηριστικά  της  προς  έξοδο κατηγορίας.

Άρθρο 7

Μετακινήσεις προσωπικού εντός Ομίλου

1.  Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να μεταφέρεται στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και στη ΔΕΗ   ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ   ΑΕ,   σε   κενές   οργανικές   θέσεις   αντίστοιχης   ή παρεμφερούς κατηγορίας/ειδικότητας με αυτήν που ανήκει ο μεταφερόμενος, με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών εταιρειών του παρόντος άρθρου αποστέλλουν   τα   αιτήματά   τους   για   κάλυψη   θέσεων   με   μεταφορά προσωπικού, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό,  τις  εκτιμώμενες  αποχωρήσεις  λόγω  συνταξιοδότησης  και  τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων. Τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για την κατηγορία/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στην ζητούμενη κατηγορία/ειδικότητα.

2.  Η διαδικασία της μεταφοράς εκκινεί με την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΔΕΗ και ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το  αρμόδιο  όργανο  της  εταιρείας  υποδοχής, η  οποία  κοινοποιείται  στον ενδιαφερόμενο και στην ΔΕΗ Α.Ε. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ ΑΕ, αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.

3.  Με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΔΕΗ  Α.Ε.  ρυθμίζονται  τα θέματα οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 8

Μεταφορά προσωπικού στο Δημόσιο

1.  Το προσωπικό της ΔΕΗ δύναται να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε εταιρείες του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), στις

οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο διενέργειας της μεταφοράς, μετά από σχετική Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και πρόσκληση του προσωπικού για εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ΚΥΑ του παρόντος άρθρου.

2.  Η  μεταφορά  του  προσωπικού  της  προηγούμενης  παραγράφου  γίνεται  με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων  και  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  και  του  κατά

περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

3. Η μεταφορά διενεργείται σε κενή ή συνιστώμενη με την απόφαση της μεταφοράς θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή κατηγορίας ή ειδικότητας, εφόσον ο εργαζόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου, της κατηγορίας ή της ειδικότητας όπου μεταφέρεται. Εφόσον ο εργαζόμενος συναινεί, η μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η αίτηση προτίμησης του προς μεταφορά εργαζομένου γίνεται δεκτή αφού ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχη των τυπικών προσόντων του μεταφερόμενου. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.

4.  Οι μεταφερόμενοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο κατατάσσονται σε  βαθμό  και μισθολογικό κλιμάκιο  ανάλογα  με το χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία μεταφέρονται. Όποιος μεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του. Η μεταφορά σε κάθε περίπτωση γίνεται χωρίς να διατηρείται τυχόν διαφορά αποδοχών.

5.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 9

Πολιτική Προμηθειών

1.  Με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην Επιτροπή Ελέγχου που λειτουργεί στη ΔΕΗ δυνάμει του Ν. 4449/2017 (Α΄7) προστίθενται δύο (2) μέλη, που επιλέγονται από κατάλογο προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των προμηθειών και είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α΄ 110). Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, ως προς δε τα μέλη ΔΣ, η θητεία παύει με την καθ’οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους ΔΣ της ΔΕΗ.

2.  Έργο της Επιτροπής, πέραν των οριζομένων στο άρθρο είναι:

(α) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών σε δειγματοληπτική βάση.

(β) Η υποβολή ετήσιας αναφοράς προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την  απόδοση  της  λειτουργίας  Προμηθειών  της  Εταιρείας,  βάσει συγκεκριμένων δεικτών, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση των συναφών κινδύνων και τη σύνδεση των Προμηθειών με την

εταιρική στρατηγική και πολιτικές.

(γ) Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τροποποιήσεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και εν γένει για μέτρα βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας Προμηθειών της εταιρείας.

Για την εκτέλεση του έργου της τα μέλη της Επιτροπής έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των σχετικών φακέλων, εγγράφων ή στοιχείων της εταιρείας.

3.  Με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  εταιρείας  εγκρίνεται  ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά θέματα   συγκρότησης,   καθεστώτος   των   μελών,   ασυμβιβάστων   και κωλυμάτων, σύγκλησης, διεξαγωγής συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

4.  Η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. άνω και κάτω των χρηματικών ορίων των Οδηγιών 2014/24 και 2014/25 για τις δημόσιες συμβάσεις, γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας, κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου εκκινεί από τη συγκρότηση σε σώμα της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

5.  Στη  ΔΕΗ  Α.Ε.  δεν  εφαρμόζεται  η  υ π ’   α ρ ι θ μ.  129/2534  ΚΥΑ  ( Β ΄

108/04.02.2010) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισ

μού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκί

νητα.»

Άρθρο 10

Εφαρμογή σε θυγατρικές ΔΕΗ

Οι διατάξεις των άρθρων 3 – 9 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλογικά και στις θυγατρικές της ΔΕΗ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ.

Άρθρο 11

Προσαρμογή ειδικού τιμολογίου προσωπικού

1. Ειδικό τιμολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να εφαρμόζεται στο προσωπικό και στους συνταξιούχους της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της για την τιμολόγηση αποκλειστικά της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας όπου εφαρμόζονται χρεώσεις προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση, η εκ της εφαρμογής του ανωτέρω ειδικού τιμολογίου προκύπτουσα έκπτωση στη χρέωση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας δεν δύναται να υπερβαίνει το 30%. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις δεν καταλαμβάνονται από την έκπτωση του προηγούμενου εδαφίου.

2. Η παρ. 2 του άρθρου μόνου της ΠΥΣ 127/1990 (Α΄ 147) καταργείται.

Άρθρο 15

Μείωση Νυχτερινού Τιμολογίου

Οι μοναδιαίες χρεώσεις (σε ευρώ) του ανταλλάγματος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που αφορούν την 2η και 3η κλίμακα της κατηγορίας Καταναλωτών «Οικιακής Χρήσης ΧΤ (Καταναλώσεις Νύχτας)» του πίνακα της παρ. 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), ως ισχύει, τροποποιούνται ως εξής:

1601-2000 kWh/τετραμηνία 15,00
2001-ΑΝΩ kWh/τετραμηνία 30,00

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις της παρ. 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012,

ως ισχύει.

Comments are closed.